Atteikuma tiesībās

LV

Atteikuma tiesībās

Atteikuma tiesībās

1. Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no Distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

2. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

3. Par atteikuma tiesību izmantošanu patērētājs paziņo SIA “Beauty Retail”, sūtot e-pastu.

Atteikuma nosūtīšana SIA “Beauty Retail” noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

4. Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

5. Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci SIA “Beauty Retail” (ja prece ir saņemta). SIA “Beauty Retail” pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.  SIA “Beauty Retail” ir tiesīga neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai SIA “Beauty Retail” saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Patērētājs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā.

Patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir atvēris preces iepakojumu vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu tas SIA “Beauty Retail” nav paziņojis 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas. Par preces iepakojuma atvēršanu tiek uzskatīts fakts, ka ir ticis atvērts kosmētikas līdzekļa satura iepakojums.

6. Šajā sadaļā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

II PRECES ATPAKAĻATDOŠANAS TIESĪBAS

1. Patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:
1.1. iegādājoties preci, nav ievērota patērētāja izvēles brīvība un viņa izteiktā griba (pasūtītājs ir saņēmis citu preci, nekā pasūtījis);
1.2. nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai tās cenu;
1.3. patērētājam pārdota nedroša vai līguma noteikumiem neatbilstoša prece.

2. Patērētājam nav pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta patērētājam neizdarot pasūtījumu.

3. Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:
3.1. tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
3.2. tā nav derīga mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
3.3. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā SIA “Beauty Retail” uzrādījusi;
3.4. par to sniegta maldinoša, nepatiesa informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam;
3.5. tā ir bojāta (produkts izkļuvis no tam paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

4. Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt SIA “Beauty Retail”, nosūtot e-pastu, lai SIA “Beauty Retail” veic vienu no šādām darbībām:

4.1. attiecīgi samazina preces cenu;
4.2. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;
4.3. apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
4.4. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

5. Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam.

6. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas izmantot preci, patērētājs nevar prasīt, lai SIA “Beauty Retail” atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

7. Ja SIA “Beauty Retail” nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, viņš par to informē patērētāju un atmaksā patērētājam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad SIA “Beauty Retail” saņēmusi patērētāja pasūtījumu.

Preču atpakaļatdošanas noteikumi ietver tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likums „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”.

Back To Top
Iepirkumu grozs
There are no products in the cart!
Subtotal
0.00
Total
0.00
Continue Shopping